Plan realizacije nastave u slučaju vanrednog stanja ili vanrednih situacija

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je pripremio Plan realizacije nastave u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih situacija i okolnosti za osnovnu školu, koji je sastavni deo Pravinika o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja i predstavlja polaznu osnovu za planiranje, organizaciju i realizaciju nastave.

NAPOMENA:

Zbog prirode premeta Strani jezik, nastavne jedinice su date prema komunikativnim funkcijama (KF) koje se nalaze u programu nastave i učenja za navedeni razred. Nastavnici će KF smestiti u odgovarajući kontekst i naslovljavati nastavne jedinice u skladu sa raspoloživim nastavnim sredstvima.

Jedna ista komunikativna fukcija može biti obrađena više puta, uz različite jezičke sadržaje. Priloženi jezički sadržaji služe kao preporuka i mogu biti proširivani saglasno resursima i konekstu nastave i učenja, a potrebno ih je uskladiti sa Kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za tekuću školsku godinu.